Javno povabilo k sodelovanju zunanjim izvajalcem

Datum objave: 15. 9. 2020
15. 9. 2020
Novice
PONI podjetno nad izzive

JAVNO POVABILO K SODELOVANJU ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJ IZ PODROČJA PODJETNIŠKEGA USPOSABLJANJA

V OKVIRU PROJEKTA PODJETNO NAD IZZIVE V POMURSKI RAZVOJNI REGIJI

– PONI POMURJE

 1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

Javni zavod Razvojni center Murska Sobota (v nadaljevanju RC MS) vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo prijavo za vpis v bazo izvajalcev izobraževanj (predavanj in delavnic) v sklopu aktivnosti v okviru projekta Podjetno nad izzive – PONI Pomurje.

V okviru projekta bo RC MS v obdobju 2020 – 2023 za samostojno podjetniško pot usposobil 80 potencialnih podjetnikov. Potencialni podjetniki bodo v obdobju štirih mesecev, ko bodo zaposleni na RC MS,  svoje poslovne ideje s pomočjo mentorske, svetovalne in finančne podpore razvili v poslovne modele, poslovne načrte in jih kasneje realizirali v samostojnem poslovnem subjektu. Usposabljanja bodo potekala v skupinah po do 12 udeležencev, vsaka skupina se bo usposabljala 4 mesece. Vključevanje skupin bo  potekalo zaporedno v obdobju od oktobra 2020 do julija 2023.

Sam vpis v bazo izvajalcu še ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI Pomurje. Izvajalec je v bazo vpisan do preklica.

 1.    IZOBRAŽEVALNI SKLOPI IN IZVEDBA

Udeleženci projekta PONI Pomurje bodo v obdobju 4 mesecev pridobivali podjetniško znanje za samostojno podjetniško pot.

Zunanje izvajalce iščemo za izvedbo naslednjih izobraževanj:

 • Razvoj poslovne ideje, poslovnega modela (predvideno št. ur na skupino: do 25)
 • Razvoj produkta (predvideno št. ur na skupino: do 10)
 • Trženje in prodaja, poudarek na digitalnem trženju (predvideno št. ur na skupino: do 45)
 • Komuniciranje, organizacija časa, pogajanja in predstavitve (predvideno št. ur na skupino: do 45)
 • Javno nastopanje (predvideno št. ur na skupino: do 10)
 • Celostna grafična podoba (predvideno št. ur na skupino: do 10)
 • Poslovne funkcije in procesi (predvideno št. ur na skupino: do 5)
 • Poslovno načrtovanje (predvideno št. ur na skupino:  do 10)
 • Finance, računovodstvo in davki (predvideno št. ur na skupino: do 14)
 • Pridobivanje finančnih virov (predvideno št. ur na skupino: do 4)
 • Pravni vidiki poslovanja (ustanovitev podjetja, obveznosti podjetnika, pravilniki, gospodarsko pravo.. (predvideno št. ur na skupino: do 10)
 • IKT, digitalizacija, e-poslovanje (predvideno št. ur na skupino: do 10)

Ponudnik lahko izvede celoten sklop, več sklopov ali del posameznega sklopa. Podrobnejša opredelitev predavanih vsebin, trajanje posameznega izobraževalnega sklopa ter terminski plan se prilagodi potrebam in (pred)znanju udeležencev posamezne skupine in se dogovori z RC MS pred izvedbo. Navedeno število izobraževalnih ur je okvirno in se lahko spremeni. Navedeno število ur velja za udeležence ene skupine, skupin bo predvidoma 7. Delo zunanjega izvajalca poleg vodenja skupinskih predavanj in delavnic ter individualnih svetovanj obsega tudi sodelovanje pri razvoju idej udeležencev, usmerjanje udeležencev in pomoč pri pripravi na odprtje poslovnega subjekta.

Zunanje izvajalce za posamezne sklope izobraževanj bo RC MS izbral na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Izobraževanja bodo potekala v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih RC MS. Izobraževanja bodo skupinska ali posamična, glede na potrebe udeležencev operacije.

 1. OBLIKA SODELOVANJA

RC MS bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo o sodelovanju ali naročilnico. V pogodbi (ali naročilnici) bo opredeljeno: predmet izobraževanja in število ur, ki jih bo izvajalec izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe. Cena na uro izvedbe je predmet posamične ponudbe, a ne sme preseči 62,50 bruto (vključeni vsi stroški). Zunanji izvajalec lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo. Zunanji izvajalec z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega javnega povabila.

 1. PRIJAVA:

Prijavo prijavitelji oddajo na naslov: masa dot-no-spam zemljic at-no-spam rcms dot-no-spam si. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva izobraževanja se bodo predvidoma pričela oktobra 2020.

Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta),
 • predmet prijave (sklopi, za katere prijavitelj oddaja prijavo),
 • podatki o izobrazbi in izkušnjah prijavitelja,
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim ddv) za izvedeno uro izobraževanja,
 • soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen).

 1. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredna kontaktna oseba je Maša Zemljič, tel. 031 220 337.

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti masa dot-no-spam zemljic at-no-spam rcms dot-no-spam si.

 1. POGOJI JAVNEGA POVABILA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce, niti ne pomeni, da ima RC MS do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper RC MS nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

RC MS si pridržuje pravico, da k oddaji vloge povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI Pomurje, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Murska Sobota, 10. 9. 2020

Bojan Kar

direktor

SOGLASJE ZA STRINJANJE S POGOJI JAVNEGA POVABILA IN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

S spodnjim podpisom soglašam, da sem v celoti seznanjen z vsemi pogoji javnega povabila in se z njimi strinjam. S spodnjim podpisom soglašam, da upravljavec osebnih podatkov Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: RC MS) na podlagi te privolitve obdeluje moje osebne podatke iz prijave na »Javno povabilo k sodelovanju zunanjim izvajalcem za izvedbo izobraževanj iz področja podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive v pomurski razvojni regiji – PONI POMURJE« za namen vzpostavitve baze izvajalcev izobraževanj v okviru projekta PONI ter za namen povabila teh ponudnikov k sodelovanju.

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen, da bo Razvojni center Murska Sobota dane osebne podatke obdeloval za čas trajanja projekta, to je do konca leta 2023. S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pravico:

 • da na podlagi razlogov, povezanih z mojim posebnim položajem, kadar koli ugovarjam obdelavi osebnih podatkov (pravica do ugovora obdelavi);
 • da prejmem svoje osebne podatke, ki sem jih posedoval upravljavcu Razvojni center Murska Sobota, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me upravljavec Razvojni center Murska Sobota, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral (pravica do prenosljivosti);
 • da od upravljavca lahko zahtevam dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pravico, da lahko predmetno privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se bo na podlagi predmetne privolitve izvajala do njenega preklica.

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pravico do pritožbe pri nadzornem organu, ki jo lahko vložim, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Datum in kraj: _______________

Ime in priimek: ____________________

Podpis: _______________________

             

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem